Kwaliteitseisen BOKS

  • BOKS verplicht zich tot het verlenen van verantwoorde jeugdhulp. De meeste medewerkers van BOKS zijn aangemeld bij de NVO (Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen) en/of het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).
  • BOKS werkt met een plan van aanpak waarin de doelen worden beschreven en geevalueerd.
  • Een VOG (verklaring omtrent het gedrag) is aanwezig voor de medewerkers bij BOKS.
  • BOKS past de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling toe.
  • BOKS houdt zich aan de meldplicht voor calamiteiten en meldt huiselijk geweld bij verlening jeugdhulp.
  • BOKS bewaakt de kwaliteit van de zorg door verslaglegging, evaluatie en bijscholing/accreditatie en intervisie.
  • BOKS is aangesloten bij het klachtenportaal Zorg.
  • BOKS vraagt toestemming bij verlening van jeugdhulp.
  • BOKS stelt de vertrouwenspersoon in de gelegenheid zijn taak uit te voeren.